Aktualizacja: 14 listopada 2021
7 min
Odpowiednie zarządzanie finansami jest kluczowe w funkcjonowaniu każdej firmy i instytucji, bez względu na jej rozmiar. W historii nie brakowało zarówno takich przedsiębiorców, którzy osiągnęli wielki sukces finansowy pomimo trudnych początków, jak i takich, którzy ponieśli sromotną porażkę mimo olbrzymiego kapitału początkowego i obiecujących prognoz. Jedną z największych sensacji ostatnich lat był upadek Lehman Brothers spowodowany między innymi błędami w zarządzaniu w pionie finansowym, w tym zaciąganiem niebotycznych kredytów. Finanse to kwestia ważna nie tylko w świecie biznesu. Większe lub mniejsze obeznanie z tym tematem jest potrzebne każdemu z nas, zwłaszcza, jeśli chcemy inwestować lub pożyczać pieniądze. Szerokie zastosowanie wiedzy ekonomicznej, a także ciekawe perspektywy zawodowe to zapewne główne powody, dla których studia na kierunku ekonomia cieszą się niegasnącą popularnością.Co po ekonomii?

Studia na kierunku ekonomia

Kształcenie na kierunku ekonomia odbywa się zgodnie z systemem bolońskim. Obejmuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Osoby zainteresowane dalszą karierą naukową mogą następnie podjąć studia doktoranckie. Ekonomię można studiować w trybie stacjonarnym (dziennie) i niestacjonarnym (wieczorowo lub zaocznie). Ekonomia jest bardzo popularnym kierunkiem znajdującym się w ofercie kilkudziesięciu uczelni publicznych i wielu szkół prywatnych.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdują się przede wszystkim przedmioty z zakresu nauk społecznych i ścisłych. Podczas studiów I stopnia należy zaliczyć między innymi matematykę, statystykę opisową, mikroekonomię, podstawy rachunkowości, analizę ekonomiczną, podstawy makroekonomii, politykę gospodarczą, bankowość, ekonometrię, finanse publiczne, ekonomię integracji europejskiej, prawo międzynarodowe, podstawy prawa podatkowego i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Studenci muszą odbyć także praktyki zawodowe. Studia II stopnia to czas na poznanie bardziej specjalistycznej wiedzy, na przykład z zakresu prawa gospodarczego, rynków kapitałowych i finansowych, prognozowania procesów ekonomicznych, ekonomii menedżerskiej, ekonomii międzynarodowej czy funduszy europejskich.

Na większości uczelni znaczna część przedmiotów na dalszych datach studiów to tak zwane przedmioty ścieżkowe lub specjalizacyjne. Zastanawiacie się, jakie specjalności są do wyboru na ekonomii? Przygotowaliśmy dla was zbiorczą listę przykładowych specjalności w oparciu o informacje pozyskane z różnych uczelni:

 • biznes międzynarodowy
 • przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
 • ekonomia międzynarodowa
 • polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
 • systemy ekonomiczne
 • ekonomika i zarządzanie miastem
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • biznes elektroniczny
 • ekonomika transportu i logistyka
 • innowacyjność w gospodarce
 • polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
 • teoria przedsiębiorstw
 • analityk rynku
 • dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • ekonomia menedżerska
 • gospodarka elektroniczna
 • gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • handel zagraniczny
 • inwestycje kapitałowe
 • gospodarka cyrkularna
 • kierowanie małą i średnią firmą
 • ekonomia zmian klimatycznych
 • ekonomia agrobiznesu
 • ekonomika nowego szlaku jedwabnego
 • finanse i rachunkowość

Na jakich uczelniach można studiować ekonomię?

Uczelnie publiczne, na których można studiować ekonomię, to między innymi:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska

Natomiast szkoły prywatne, które mają w swojej ofercie ten kierunek, to:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Praca po ekonomii

Księgowa/księgowy

Absolwenci ekonomii mogą zdecydować się na pracę w charakterze księgowej lub księgowego. Jeśli chodzi o formę zatrudnienia, wachlarz możliwości jest w tym przypadku duży. Można założyć własne biuro księgowe, pracować jako freelancer, a także zatrudnić się w kancelarii księgowej lub w dziale księgowości bądź finansów większej firmy. W każdym z tych przypadków obowiązki zawodowe są jednak podobne i obejmują głównie prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami, przygotowywanie deklaracji podatkowych, prowadzenie rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym i opracowywanie sprawozdań finansowych.

Makler

W związku z ogromną dynamiką zdarzeń rynkowych inwestowanie pieniędzy wymaga sporo zaangażowania, czasu i fachowej wiedzy. Z tego powodu wiele osób i firm powierza swoje pieniądze w ręce maklerów - specjalistów, którzy pośredniczą w transakcjach pomiędzy inwestorami a rynkiem giełdowym. Do wykonywania zawodu maklera niezbędna jest licencja, którą uzyskuje się po spełnieniu wymogów formalnych (m.in. niekaralność) oraz złożeniu przed Komisją Nadzoru Finansowego egzaminu z wynikiem pozytywnym. Makler może liczyć na bardzo satysfakcjonujące zarobki, jednak jego praca nie należy do łatwych. Osoba wykonująca ten zawód musi przede wszystkim umieć analizować parametry, które mogą mieć wpływ na wartość akcji. Ważne są także umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, jak również zdolność do podejmowania decyzji w stresujących sytuacjach.

Kontroler finansowy

Pracy w zawodzie kontrolera finansowego będziecie mogli poszukiwać w administracji publicznej, spółkach skarbu państwa, a także prywatnych firmach operujących w bardzo różnych sektorach. Kontroler finansowy zajmuje się sprawdzaniem poprawności rozliczeń, raportowaniem wyników finansowych, sporządzaniem analiz, a także kontrolą wykonania budżetu. Kontroler dostarcza także swoim przełożonym wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, na przykład tworzenia wizji dalszego rozwoju firmy czy zawierania umów z kontrahentami.

Analityk finansowy

Jeśli jesteście skrupulatni i nie przeraża was praca z dużą ilością danych, powinniście spróbować sił w pracy analityka finansowego. Czym zajmuje się taka osoba? Śledzi bieżące przepływy finansowe w firmie, ocenia efektywność, rentowność i bezpieczeństwo firmy, uczestniczy w przygotowywaniu budżetu, a także opracowuje długoterminowe prognozy dotyczące sytuacji finansowej firmy. Analitycy finansowi mogą pracować w działach finansowych dużych firm, w bankach i innych instytucjach finansowych, urzędach i biurach maklerskich. Mogą też współpracować z mediami jako eksperci rynku finansowego.

Doradca podatkowy

Jak wiadomo, na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Bez względu na to, jaką działalność prowadzimy, w świetle prawa nie możemy uciec od płacenia podatków. Każdy, kto choć raz stoczył batalię z urzędem skarbowym, wie jednak, że przepisy podatkowe do łatwych nie należą, a do tego często się zmieniają. Łatwo o brzemienny w skutkach błąd, który może przysporzyć wielu problemów finansowych i prawnych. Z tego powodu warto korzystać z usług doradców podatkowych, którzy przeprowadzają swoich klientów przez zawiłości prawa podatkowego, a także pomagają w przyjęciu strategii podatkowej, która jest zgodna z prawem, a jednocześnie najlepsza z punktu widzenia rozwoju firmy. Dostęp do zawodu doradcy podatkowego jest ograniczony przez Ustawę o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. Aby zostać doradcą podatkowym, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać wyższe wykształcenie, a także złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową i złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu).

Doradca inwestycyjny

Każdy, kto inwestuje, liczy oczywiście na osiągnięcie jak największego zysku. Z inwestowaniem pieniędzy nierozłącznie związane jest jednak ryzyko poniesienia straty. Jeżeli inwestor jest osobą, która nie śledzi rynków finansowych na bieżąco ani nie posiada wiedzy ekonomicznej, ryzyko jest tym większe. Wiele osób zainteresowanych inwestowaniem pieniędzy korzysta z usług doradców inwestycyjnych, którzy pomagają zbudować portfel aktywów odpowiadający przyjętemu przez klienta poziomowi ryzyka i preferowanej stopie zwrotu. Doradcy inwestycyjni mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w specjalizujących się w tego typu usługach firmach konsultingowych. Profesja doradcy inwestycyjnego należy do grupy zawodów regulowanych. Aby uzyskać licencję, należy spełnić szereg wymogów formalnych (m.in. niekaralność), a także zdać 3-etapowy egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracownik banku

Absolwenci ekonomii często znajdują zatrudnienie na różnych stanowiskach w instytucjach bankowych. Przykłady takich stanowisk to: analityk kredytowy, doradca klienta detalicznego, specjalista ds. windykacji, kontroler finansowy, bankier ds. bankowości hipotecznej, doradca klienta kluczowego, doradca klienta biznesowego, kasjer czy specjalista ds. sprawozdawczości finansowej.

Urzędnik

Wykształcenie ekonomiczne jest jednym z wymogów formalnych w przypadku rekrutacji na liczne stanowiska urzędnicze. Ekonomiści mogą znaleźć pracę w Krajowej Administracji Skarbowej (w tym w urzędach skarbowych i Służbie Celno-Skarbowej), administracji samorządowej (wydziały księgowości, kontrolingu, audytu urzędów miast, gmin, powiatów) oraz rządowej (urzędy wojewódzkie, Ministerstwo Finansów wraz z podległymi jednostkami).

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się szacowaniem wartości nieruchomości, doradztwem w zakresie inwestycji w nieruchomości, a także opracowywaniem ekspertyz na temat rynku nieruchomości. W tym zawodzie można prowadzić własną działalność lub pracować na etacie w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz biurach nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi mogą także występować jako eksperci w mediach. Dostęp do tego zawodu jest prawnie regulowany i zarezerwowany tylko dla osób, które spełniają następujące warunki: mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane (m.in za przestępstwa skarbowe i przeciwko mieniu), mają wyższe wykształcenie, ukończyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyły praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiadają doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości i przeszły z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdały egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij