REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRACODAWCY
W RAMACH SERWISU STUDENTS.PL

obowiązuje od 8 marca 2021 r.

 1. Informacje wstępne

  1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja zasad i warunków korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://students.pl. Regulamin określa sposób zawarcia i wykonywania Umowy, a także obowiązki i uprawnienia Pracodawców, Rekruterów oraz Administratora.
  2. Administratorem i właścicielem serwisu Students.pl jest spółka Students.pl sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Sybiraków 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000836938, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 9452235137, REGON: 385899120, adres e-mail: kontakt@students.pl.
  3. Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Administratorem, a Pracodawcą lub Rekruterem chcącym skorzystać z funkcjonalności i Usług oferowanych przez Students.pl. Stosunki pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem lub Kandydatem określa odrębny Regulamin Użytkownika i Kandydata.
 2. Definicje

  1. Administrator - ma znaczenie nadane w pkt I.2. Regulaminu.
  2. Kandydat - osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i która dokonując Rejestracji w Students.pl zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu aplikowania na opublikowane przez Pracodawców Ogłoszenia praktyk, staży lub pracy.
  3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1740, 2320, ze zm.).
  4. Konto Pracodawcy - zbiór danych udostępnionych przez Pracodawcę podczas Rejestracji lub późniejszych uzupełnień, zawierający narzędzia umożliwiające, w szczególności zarządzanie Kontem, korzystanie z funkcjonalności Students.pl, publikowanie i konfigurowanie Ogłoszeń, edycję danych, czy składanie Zamówień na Usługi płatne.
  5. Ogłoszenie - ogłoszenie rekrutacyjne (o praktyki, staż, pracę) publikowane przez Pracodawcę lub Rekrutera w ramach Usług płatnych świadczonych w Students.pl.
  6. Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, z Usług dostępnych w Students.pl, w szczególności w celu publikacji Ogłoszeń.
  7. Regulamin - regulamin, o którym mowa w pkt I.1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa Ustawie. Rozpoczęcie korzystania ze Students.pl jest równoznaczne z akceptacją zawartych w Regulaminie warunków i zasad.
  8. Rejestracja - utworzenie i aktywacja przez Pracodawcę lub Rekrutera, za pomocą stosownego formularza rejestracyjnego, Konta Pracodawcy w Students.pl, związane z akceptacją przez niego Regulaminu i prowadzące do zawarcia Umowy.
  9. Rekruter - osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Pracodawcy, w tym do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz Umowy z Administratorem, a także do składania w imieniu i na rzecz Pracodawcy wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do korzystania ze Students.pl, w tym upoważniona do zawierania odpowiednich umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  11. Students.pl - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://students.pl.
  12. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Pracodawcy lub Rekrutera, uregulowana niniejszym Regulaminem, której zakres może zostać rozszerzony lub zmieniony ewentualnym Zamówieniem.
  13. Usługi - usługi świadczone przez Administratora na rzez Pracodawcy w ramach Students.pl. O ile nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu, pojęcie Usługa oznacza również usługę świadczoną drogą elektroniczną, o której mowa w Ustawie.
  14. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, ze zm.).
  15. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca ze Students.pl, w tym także nie posiadająca Konta lub niezalogowana do Konta.
  16. Zamówienie - uzgodnione pomiędzy Pracodawcą lub działającym w jego imieniu Rekruterem, a Administratorem zamówienie określające zakres, wynagrodzenie i specyfikację Usług świadczonych przez Administratora na rzecz Pracodawcy. Do każdego Zamówienia zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin, chyba że co innego wynika z treści Zamówienia.
 3. Wymogi techniczne

  1. Niezbędne, minimalne warunki techniczne umożliwiające współpracę z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Students.pl, w tym zawarcie Umowy obejmują:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 16.0. lub wyższej, Opera w wersji 44.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 57.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.1 lub wyższej,
   4. w celu dokonania Rejestracji Pracodawca/Rekruter musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail oraz numer NIP, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  2. Administrator zastrzega, że korzystanie ze Students.pl, w tym Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i rekomenduje Pracodawcom i Rekruterom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zminimalizowania tego ryzyka.
 4. Zawarcie umowy

  1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Pracodawcą z chwilą Rejestracji, a jej zakres podstawowy może zostać rozszerzony lub zmieniony ewentualnym Zamówieniem.
  2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana zarówno przez Administratora, jak i Pracodawcę w każdym momencie, bez podawania przyczyny, poprzez usunięcie Konta Pracodawcy i przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy (dopuszczalne jest przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej). Prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy nie dotyczy to Usług o charakterze terminowym, a także Usług płatnych. Odmienne warunki rozwiązania Umowy, w tym okres wypowiedzenia, mogą zostać ustalone przez Administratora i Pracodawcę w Zamówieniu.
  3. Pracodawca lub Rekruter wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   2. jest uprawniony do reprezentowania Pracodawcy do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do utworzenia Konta Pracodawcy w Students.pl,
   3. jest uprawniony do składania Zamówień.
  4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Administrator tworzy Konto Pracodawcy. Na wskazany przez Pracodawcę lub Rekrutera adres poczty elektronicznej wysłany zostanie e-mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta Pracodawcy. Aktywacja Konta Pracodawcy odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.
  5. Pracodawca może posiadać tylko jedno Konto Pracodawcy. Pracodawca może podpiąć pod Konto Pracodawcy wielu Rekruterów.
  6. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja Konta Pracodawcy jest nieodpłatne.
  7. Pracodawca może w każdej chwili zrezygnować z Konta Pracodawcy, poprzez złożenie stosownej dyspozycji wysyłając maila na adres poczty elektronicznej podany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Likwidacja Konta Pracodawcy nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia dyspozycji. Nie zwalnia to Pracodawcy z zapłaty wynagrodzenia za zamówione płatne Usługi.
  8. Administrator może odmówić utworzenia Konta Pracodawcy, zablokować lub usunąć już istniejące Konto Pracodawcy, jeżeli podany adres email jest już używany w ramach Students.pl lub jeżeli Administrator poweźmie informację, że dane podane podczas Rejestracji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
  9. Administrator może usunąć Konto Pracodawcy, jeżeli Pracodawca nie będzie się do niego logował przez okres kolejnych 6 miesięcy lub nie opublikuje żadnego Ogłoszenia o pracę w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Administrator poinformuje o planowanym usunięciu Konta Pracodawcy na 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji Konta Pracodawcy.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy, Zamówienia lub danej Usługi w razie powzięcia informacji o ich zawarciu przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Pracodawcy.
 5. Zasady wykonywania usług

  1. Students.pl oferuje Usługi bezpłatne i płatne, umożliwiające lub ułatwiające Pracodawcom publikację Ogłoszeń, ich promocję za pośrednictwem Students.pl oraz mediów społecznościowych.
  2. Przedmiotem Usług świadczonych przez Administratora jest w szczególności:
   1. utrzymanie Konta Pracodawcy,
   2. umożliwienie podpięcia Rekruterów pod Konto Pracodawcy,
   3. umożliwienie dodania i edycji Ogłoszeń,
   4. przyjmowanie Ogłoszeń,
   5. przygotowanie Ogłoszeń do publikacji,
   6. publikowanie Ogłoszeń,
   7. promocja Ogłoszeń,
   8. umożliwienie przeglądania Ogłoszeń
   9. informowanie o statusie Ogłoszeń,
   10. abonamenty usług ogłoszeniowych i promocyjnych dla Pracodawców,
   11. przyjmowanie aplikacji od Użytkowników i Kandydatów,
   12. przekazywanie aplikacji do Pracodawcy lub przekierowanie Użytkowników lub Kandydatów do serwisu rekrutacyjnego Partnera,
   13. umożliwienie utworzenia profilu Pracodawcy,
   14. usługi i funkcjonalności pomocnicze,
   15. inne usługi uzgadniane indywidualnie.
  3. Warunki w zakresie wynagrodzenia za Usługi płatne są podane w Koncie Pracodawcy.
  4. Usługi świadczone są w ramach Umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Pracodawcą (której integralną część stanowi niniejszy Regulamin), z zastrzeżeniem że płatne Usługi uruchamiane są po akceptacji złożonego przez Pracodawcę Zamówienia.
  5. Zamówienie, w zależności od ustaleń, może zostać złożone w formie tradycyjnej, jak i poprzez Konto Pracodawcy.
  6. Do zawarcia Umowy w zakresie ustalonym w Zamówieniu dochodzi w momencie potwierdzenia przez Administratora przyjęcia do realizacji złożonego Zamówienia. Dotyczy to zarówno Zamówień składanych w tradycyjny sposób, jak i poprzez Konto Pracodawcy.
  7. Administrator zastrzega możliwość wstrzymania się, odstąpienia lub opóźnienia realizacji Usług określonych w Umowie w przypadku braku współpracy ze strony Pracodawcy lub Rekrutera, w szczególności w przypadku, gdy Pracodawca nie zrealizował świadczenia wzajemnego (m.in. nie opłacił należnego wynagrodzenia lub wynagrodzenia za inne płatne Usługi) w terminach określonych w Regulaminie lub w Zamówieniu.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Pracodawcy, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Administratora lub istotnie niezgodne z treścią Umowy.
 6. Zamieszczanie ogłoszeń

  1. Ogłoszenia publikowane są na podstawie formularza udostępnionego na Students.pl. Formularz Ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Pracodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników.
  2. Zakazane jest wypełnianie i zatwierdzanie formularzy Ogłoszeń przy pomocy botów lub innych zautomatyzowanych programów do wysyłania poczty elektronicznej.
  3. Ogłoszenie składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza. W formularzu należy podać dane opisujące stanowisko pracy zgodnie z aktualnym formularzem na stronie internetowej.
  4. Pracodawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich lub właściwe licencje do treści ogłoszeń, fotografii oraz znaków graficznych, a także pełnię praw do znaków towarowych, które publikuje w Students.pl. Pracodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń, znaków graficznych, fotografii oraz znaków towarowych względem osób trzecich, a także zobowiązuje się pokryć koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa wskutek treści, opublikowania lub innego wykorzystania Ogłoszenia zostały naruszone. Pracodawca ponosi również odpowiedzialność za zgodność Ogłoszenia z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Publikacja Ogłoszenia następuje po akceptacji Administratora.
  6. Pracodawca może zrezygnować z udostępnionego w Students.pl formularza Ogłoszeń i podać link do własnego formularza. Użytkownicy lub Kandydaci będą wówczas automatycznie przekierowywani do formularza Pracodawcy po naciśnięciu przycisku „Aplikuj teraz”.
  7. W przypadku złożenia Zamówienia dotyczącego płatnej Usługi, Ogłoszenie zostanie opublikowane w Students.pl niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia przez Administratora.
  8. Administrator jest uprawniony do publikowania Ogłoszenia w całości lub w formie streszczenia na innych portalach (w tym portalach społecznościowych), forach, listach mailingowych, grupach dyskusyjnych itp., w celu promocji Ogłoszenia.
  9. W przypadku zakończenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Ogłoszenie, Pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Administratora oraz do dezaktywacji Ogłoszenia.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia ze Students.pl, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, Ogłoszeń Pracodawcy:
   1. naruszających niniejszy Regulamin lub prawo, dobre obyczaje, dobre imię lub interesy Administratora lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   2. naruszających zakaz dyskryminacji,
   3. zawierających treści erotyczne, pornograficzne, obraźliwe lub zniesławiające,
   4. zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania,
   5. zawierających niedozwolone reklamy (dotyczące np. gier hazardowych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych),
   6. zawierających hiperłącza (tj. odwołania) do stron internetowych zawierających ww. niedozwolone treści, do ofert pracy oraz list ofert pracy niepublikowanych w Students.pl, stron karier lub stron docelowych o charakterze wizerunkowym lub reklamowym, a także do stron serwisów społecznościowych o charakterze wizerunkowym lub reklamowym,
   7. wymagających od Użytkowników lub Kandydatów wniesienia jakichkolwiek opłat lub skontaktowania się z potencjalnym pracodawcą w celu poznania szczegółów dotyczących pracodawcy lub złożonej oferty,
   8. wymagających od Użytkowników lub Kandydatów podania informacji i danych niewymaganych przez prawo lub wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach innych niż rekrutacyjne,
   9. stanowiących ofertę handlową, dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych form działalności niezwiązanych z poszukiwaniem pracownika,
   10. w przypadku braku danych adresowych Pracodawcy w Ogłoszeniu,
   11. pochodzących od podmiotów stosujących tzw. marketing wielopoziomowy oraz podmiotów organizujących lub prowadzących działalność w formie systemu konsorcyjnego lub piramidy, w szczególności finansowej,
   12. wzbudzających podejrzenie oszustwa,
   13. których treść nie spełnia minimalnych wymogów Regulaminu,
   14. który nie opłacił w terminie ustalonego wynagrodzenia.
  11. Administrator uprawniony jest do prowadzenia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie spływu aplikacji na Ogłoszenia, w szczególności za pomocą platform reklamowych, w tym m.in. Google Ads oraz platform retargetingowych, a także poprzez zamieszczanie hiperłącza do Ogłoszenia w portalach afiliacyjnych.
  12. Pracodawca/Rekruter oświadcza, że wyraża jednocześnie zgodę na prowadzenie ww. działań promocyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikacje ogłoszeń przez portale afiliacyjne.
  13. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 10, w razie naruszenia przez Pracodawcę postanowień Regulaminu, Zamówienia, zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 10, stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Pracodawcę lub Rekrutera interesów Administratora, w szczególności poprzez naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Administrator uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy albo zablokowania Konta do czasu przedstawienia przez Pracodawcę wyjaśnień.
 7. Prawa i obowiązki pracodawcy

  1. Pracodawca i Rekruter zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  2. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym także przez Rekrutera, oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Rekrutera jak za własne działania i zaniechania.
  3. Pracodawca i Rekruter zobowiązani są do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Students.pl.
  4. Pracodawca oświadcza, że treści i materiały przekazane Administratorowi nie naruszają praw osób trzecich, a Pracodawcy przysługują niczym nieograniczone prawa, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez osoby, których wizerunek zostanie użyty przez Pracodawcę w Students.pl. Pracodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za treść zamieszczonych poprzez Students.pl Ogłoszeń. W przypadku poniesienia przez Administratora jakiejkolwiek szkody w związku z treścią lub formą Ogłoszenia, Pracodawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody oraz zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora z tego tytułu.
  5. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Administratora, w związku z treścią lub formą materiałów wprowadzonych przez Pracodawcę lub Rekrutera do publikacji w celu realizacji Umowy, Pracodawca zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Administratora z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Pracodawca zobowiązany jest do pokrycia szkód i kosztów poniesionych przez Administratora z tego tytułu w pełnej wysokości.
  6. Pracodawca, w zakresie wykonywania Umowy, udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, na czas realizacji Usług, zezwalającej na wykorzystywanie jego nazwy (firmy) oraz materiałów i znaków towarowych przekazanych Administratorowi do publikacji oraz w celu podejmowania działań promocyjnych, o których mowa w pkt. VI ust. 11 Regulaminu, na następujących polach eksploatacji: utrwalania na dysku komputerowym, serwerze, nośniku danych, wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, a także publiczne udostępnienie (w tym w Internecie) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Students.pl, portali afiliacyjnych oraz narzędzi niezbędnych do podejmowania ww. działań promocyjnych.
  7. Administrator uprawniony jest do publikacji, w celach informacyjnych lub promocyjnych, informacji o fakcie korzystania przez Pracodawcę z Usług, z wykorzystaniem jego nazwy (firmy) i logo.
 8. Dane osobowe

  1. Pracodawca jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych Użytkowników i Kandydatów przetwarzanych w systemach Administratora.
  2. Administrator pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie Pracodawcy w myśl art. 4 pkt 8 RODO. Stosownie do art. 28 RODO Pracodawca, z dniem zawarcia Umowy, jako administrator danych osobowych powierza Administratorowi przetwarzanie danych Użytkowników i Kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę (staż, praktyki) wraz z CV (listem motywacyjnym) za pośrednictwem udostępnionego formularza Ogłoszenia, w zakresie następujących czynności: utrwalanie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie. Pracodawca, jako administrator danych osobowych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Administratorowi.
  3. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do świadczenia Pracodawcy Usług.
  4. Przedmiotem powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę są wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Usług zleconych przez Pracodawcę, a w szczególności obejmuje następujące dane osobowe dotyczące Kandydatów: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, wizerunek, zainteresowania, obszar zawodowy, miasto w którym Użytkownik lub Kandydat do pracy chce podjąć zatrudnienie oraz inne informacje podawane w sposób dobrowolny przez zainteresowanych Użytkowników i Kandydatów w swoich aplikacjach.
  5. Pracodawca, jako administrator danych osobowych Użytkowników lub Kandydatów ponosi wyłączną odpowiedzialność za spełnienie wobec nich obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 12 - 14 RODO. W tym celu Pracodawca w Ogłoszeniu ma obowiązek dodania klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO lub linku do własnej polityki prywatności spełniającej kryteria wskazane w art. 13 RODO.
  6. Administrator oraz Pracodawca udostępniają sobie wzajemnie dane służbowe swoich wybranych przedstawicieli (Rekruterów), w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, stanowisko. Takie udostępnienie realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Pracodawcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, polegający na możliwości prawidłowej realizacji Umowy przez Pracodawcę i Administratora oraz wymiany informacji niezbędnych do wykonania i rozliczenia Umowy, w tym badania satysfakcji Pracodawcy lub Rekrutera z wykonanych Usług.
  7. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, w szczególności:
   1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
   2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
   3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
   4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  8. Administrator zobowiązuje się wspierać Pracodawcę jako administratora przy wykonaniu obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
  9. Administrator zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z ramienia Administratora zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
  10. W przypadku wystąpienia naruszenia powierzonych Administratorowi danych osobowych, Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 72 godzin od wykrycia naruszenia, informuje Pracodawcę o takim naruszeniu.
  11. Pracodawca ponosi wobec Administratora odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą Administrator poniesie na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę, w tym, lecz nie wyłącznie, w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania względem Użytkownika lub Kandydata obowiązku informacyjnego lub niedostatecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
  12. W przypadku skierowania przez osobę trzecią, w szczególności Użytkowników lub Kandydatów, jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora w związku z informacjami w zakresie przetwarzania ich danych osobowych umieszczonymi w Ogłoszeniach lub w innych informacjach lub dokumentach skierowanych do Użytkowników lub Kandydatów, Pracodawca zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Administratora z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do określonego postępowania, a w braku takiej możliwości Pracodawca zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez Administratora z tego tytułu w pełnej wysokości.
  13. Po zakończeniu Umowy Administrator - zależnie od decyzji Pracodawcy jako administratora - usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe i usuwa wszelkie ich istniejące kopie oraz zobowiązany jest podjąć wszelkie stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania powierzonych danych.
  14. Jeżeli do wykonania w imieniu Pracodawcy konkretnych czynności przetwarzania Administrator korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, Pracodawca wyraża zgodę i upoważnia Administratora do dalszego powierzenia danych osobowych pod warunkiem, że na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w umowie pomiędzy Pracodawcą, a Administratorem, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
  15. Umowa powierzenia danych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu zostaje zawarta z chwilą zakończenia procesu Rejestracji, podczas którego Pracodawca akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
  16. Administrator i Pracodawca mogą uregulować powierzenie na mocy odrębnej umowy sporządzonej pod rygorem nieważności na piśmie. W takim przypadku obowiązują postanowienia umowy pisemnej.
  17. Administratorem danych osobowych Pracodawcy lub Rekrutera jest spółka Students.pl sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Sybiraków 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000836938, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 9452235137, REGON: 385899120.
  18. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach funkcjonowania Students.pl określa Polityka Prywatności.
  19. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - www.udodo.gov.pl.
  20. W razie pytań związanych z danymi osobowymi zachęcamy do kontaktu pod adresem: odo@students.pl.
 9. Płatności

  1. Wysokość wynagrodzenia za Usługi płatne świadczone przez Administratora na rzecz Pracodawcy określa Zamówienie.
  2. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługi płatne są warunki określone w Zamówieniu.
  3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że brak skorzystania przez Pracodawcę z udostępnionych płatnych funkcjonalności Students.pl nie zwalnia go z zapłaty wynagrodzenia ani nie uprawnia do zwrotu już zapłaconego wynagrodzenia.
  4. Za datę płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Administratora.
  5. W przypadku niepublikowania przez Pracodawcę lub Rekrutera Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia ze Students.pl przed upływem okresy wskazanego w Zamówieniu, Pracodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie wynagrodzenia.
  6. W terminie 48 godzin od dokonania zamówienia zostanie wystawiona faktura i wysłana, w formacie pliku PDF, na adres poczty elektronicznej Pracodawcy lub Rekrutera wskazany w Zamówieniu.
  7. Pracodawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących, not korygujących, duplikatów faktur oraz innych dokumentów księgowych wystawionych przez Administratora w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
  8. Pracodawca zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer identyfikacyjny VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny w systemie VIES, Administrator jest uprawniony niezwłocznie usunąć Ogłoszenie ze strony i wezwać Pracodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego w systemie VIES indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT. Uznaje się, że usuniecie Ogłoszenia nastąpiło z winy Pracodawcy. Jeżeli Pracodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowały w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo zapłaci na rzecz Administratora pozostałą część wynagrodzenia w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 7 dni od wysłania ww. wezwania, publikacja Ogłoszenia zostanie wznowiona na Students.pl na pozostały okres publikacji.
  9. Pracodawca nieprowadzący działalności gospodarczej na terenie UE jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT lub podobny numer nadany Pracodawcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców (numer VAT) albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny, Administrator jest uprawniony niezwłocznie usunąć Ogłoszenie ze strony i wezwać Pracodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego numeru VAT. Uznaje się, że usuniecie Ogłoszenia nastąpiło z winy Pracodawcy. Jeżeli Pracodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT albo zapłaci na rzecz Administratora pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania ww. wezwanie, publikacja Ogłoszenia zostanie wznowiona na Students.pl na pozostały okres publikacji.
 10. Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa do treści Students.pl, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron Students.pl, treści, logotypy, oraz innych elementów strony Students.pl są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej i stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub osób trzecich.
  2. Pracodawca, Rekruter, Kandydat, Użytkownik i osoby trzecie nie są uprawnieni do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Students.pl, jeżeli nie postanowiono wyraźnie inaczej.
  3. Zawartość Students.pl tworzy bazę danych ogłoszeń o pracę podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 11. Odpowiedzialność

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia osobom trzecim przez Pracodawcę lub Rekrutera loginu i hasła dostępu do Konta Pracodawcy.
  2. Administrator odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem jego zawinionego i umyślnego działania. W szczególności Administrator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem okoliczności niezależnych od Administratora, takich jak przerwy w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.
  3. Administrator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartej z Pracodawcą Umowy, jeśli było to wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od Administratora (siła wyższa), powstałych po wejściu Umowy w życie i których Administrator nie mógł przewidzieć w momencie zawierania Umowy (np. brak ciągłości Usług).
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Ogłoszenia opublikowanego przez Pracodawcę lub Rekrutera przy użyciu Students.pl.
  5. Artykuły publikowane w Students.pl nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za ich praktyczne zastosowanie.
  6. Administrator nie gwarantuje Pracodawcy, że jego Ogłoszenia spotkają się z zainteresowaniem Kandydatów.
  7. Pracodawca ani inne osoby, na rzecz których świadczone są odpłatne Usługi, nie mogą żądać od Administratora, na podstawie Umowy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby 50% wynagrodzenia za Usługę płatną. Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona.
  8. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie będą obowiązywać w zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  9. Pracodawca lub Rekruter są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Administratora w związku z treścią przekazanego Ogłoszenia o pracę lub aplikacji o pracę, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Administratora poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich lub samych Pracodawców, Rekruterów, Kandydatów i Użytkowników.
 12. Reklamacje

  1. Pracodawca i Rekruter ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Pracodawcy lub Rekrutera, tj. dane rejestrowe z właściwego rejestru oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku, gdy reklamacja jest zgłaszana przez Rekrutera dodatkowo imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej Rekrutera,
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@students.pl, wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja” lub na piśmie, na adres siedziby Administratora.
  4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Administratora prawidłowej reklamacji.
 13. Poufność

  1. Pracodawca i Rekruter zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych Administratora, które zostały jej powierzone lub powzięte w trakcie trwania Umowy, ochrony informacji poufnych przed niepowołanym dostępem oraz przetwarzania informacji poufnych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania informacji poufnych dotyczących Pracodawcy doradcom prawnym i finansowym zobowiązanym na mocy odrębnych umów lub regulacji prawnych do zachowania w poufności otrzymanych informacji poufnych, a także jednostkom powiązanym w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.
 14. Postanowienia końcowe

  1. Zakazane jest wysyłanie do Administratora, Rekrutera, Pracodawcy Kandydata, czy Użytkownika, a także publikowanie informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych, czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogące wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych.
  2. Administrator może zablokować, zawiesić niektóre funkcjonalności lub usunąć Konta Pracodawcy, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług, funkcjonalności i zasobów Students.pl, jeżeli Pracodawca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę osób korzystających ze Students.pl, Administratora lub podmiotów trzecich. W takim przypadku płatność za Usługi zamówione, nie podlega zwrotowi.
  3. AAdministrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Students.pl w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności, usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym osób korzystających ze Students.pl. Administrator dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.
  4. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Pracodawcę lub Rekrutera lub poprzez przekazanie informacji na stronach Students.pl.
  6. Wszelkie spory między Administratorem, a Pracodawcą, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania umów podlegają jurysdykcji sądów polskich, właściwych dla siedziby Administratora.
  7. Niniejszy Regulamin oraz Zamówienia podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2021 roku.

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij