REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKA I KANDYDATA
W RAMACH SERWISU STUDENTS.PL

obowiązuje od 1 maja 2020

 1. Informacje wstępne

  1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja zasad i warunków korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://students.pl. Regulamin określa sposób zawarcia i wykonywania Umowy, a także prawa i obowiązki Użytkowników, Kandydatów oraz Administratora.
  2. Regulamin ma zastosowanie wobec Użytkowników i Kandydatów zainteresowanych Ogłoszeniami. W zakresie relacji z Pracodawcami zastosowanie ma Regulamin dla Partnera i Rekrutera.
  3. Rozpoczęcie korzystania ze Students.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności, o której mowa w pkt VI.2. Regulaminu.
  4. Administratorem i właścicielem serwisu Students.pl jest spółka Students.pl sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Sybiraków 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000836938, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 9452235137, REGON: 385899120, adres e-mail: kontakt@students.pl.
 2. Definicje

  1. Administrator - ma znaczenie nadane w znaczenie nadane w pkt I.4. Regulaminu.
  2. Kandydat - osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i która dokonując Rejestracji w Students.pl zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu aplikowania na opublikowane przez Pracodawców Ogłoszenia praktyk, staży lub pracy.
  3. Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, z Usług dostępnych w Students.pl, w szczególności w celu publikacji Ogłoszeń.
  4. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1145, 1495).
  5. Konto - zbiór danych udostępnionych przez Użytkownika podczas Rejestracji lub późniejszych uzupełnień zawierający narzędzia umożliwiające, w szczególności zarządzanie Kontem i korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i usług w Students.pl.
  6. Ogłoszenie - ogłoszenie rekrutacyjne (o praktyki, staż, pracę) publikowane przez Pracodawcę lub Rekrutera w ramach Usług świadczonych w Students.pl.
  7. Regulamin - regulamin, o którym mowa w pkt I.1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa Ustawie. Rozpoczęcie korzystania ze Students.pl jest równoznaczne z akceptacją zawartych w Regulaminie warunków i zasad.
  8. Rejestracja - utworzenie i aktywacja przez Użytkownika, za pomocą stosownego formularza rejestracyjnego, Konta w Students.pl, związane z akceptacją przez niego Regulaminu i prowadzące do zawarcia Umowy.
  9. Rekruter - osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Pracodawcy, w tym do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz Umowy z Administratorem, a także do składania w imieniu i na rzecz Pracodawcy wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do korzystania ze Students.pl, w tym upoważniona do zawierania odpowiednich umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  11. Students.pl - prowadzony przez Administratora internetowy serwis pod adresem https://students.pl.
  12. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana indywidualnie pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem/Kandydatem.
  13. Usługi - usługi dla Kandydatów, których zakres wskazano w pkt.IV.4. Regulaminu.
  14. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, 730, ze zm.).
  15. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca ze Students.pl, w szczególności nie posiadająca Konta lub niezalogowana do Konta.
 3. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

  1. Umowa zawierana jest drogą elektroniczną poprzez Rejestrację i akceptację Regulaminu.
  2. Rejestracja jest wymagana w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności Students.pl.
  3. Umowa jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  4. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno Konto.
  5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
   3. podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,
   4. zapoznał się z Regulaminem , akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać,
   5. zapoznał się i akceptuje Politykę prywatności zamieszczoną pod adresem: https://students.pl/polityka-prywatnosci/
  6. Aktywacja Konta odbywa się poprzez link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji. Dostęp do Konta jest możliwy za pomocą adresu e-mail i hasła. Kandydat nie może ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika podczas Rejestracji nieprawdziwych informacji.
  8. Administrator może zablokować lub usunąć Konto, jeżeli jego nazwa jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. O fakcie zablokowania lub usunięcia Konta Kandydat zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Kandydata, w tym usunięcia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Administratora, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
  10. Zarówno Użytkownik, Kandydat jak i Administrator mają prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Stosowne oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w pkt I.4. bądź poprzez usunięcie Konta. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika, w tym jego dane związane z aplikacjami na Ogłoszenia oraz historia aplikacji.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Kandydata, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Administratora lub za niezgodne z treścią Regulaminu.
  12. Użytkownik lub Kandydat może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt I.4. lub drogą elektroniczną adres: kontakt@students.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.
 4. Warunki i zakres świadczonych usług

  1. Korzystanie ze Students.pl, w tym Rejestracja, jest bezpłatne.
  2. Niezbędne, minimalne warunki techniczne umożliwiające poprawną współpracę z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Students.pl, w tym zawarcie Umowy obejmują:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 16.0. lub wyższej, Opera w wersji 44.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 57.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.1 lub wyższej,
   4. w celu dokonania Rejestracji Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom/Kandydatom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  4. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników lub Kandydatów Usługi:
   1. udostępniania Użytkownikom zawartości Students.pl, w tym wpisów i innych treści związanych z rynkiem praktyk, staży i pracy,
   2. udostępniania Użytkownikom Ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy,
   3. umożliwienia Użytkownikom i Kandydatom aplikowania na zamieszczone w Students.pl Ogłoszenia,
   4. przekierowania Użytkowników i Kandydatów na strony internetowe zawierające oferty praktyk, staży i pracy lub serwisy rekrutacyjne Pracodawców,
   5. utrzymania przez Administratora Konta Kandydata wraz z funkcjonalnościami,
   6. udostępniania Pracodawcom zarejestrowanym w Students.pl, dokumentów rekrutacyjnych (np. CV) Kandydatów w celu przetwarzania ich danych do celów prowadzenia rekrutacji na stanowiska, na które aplikuje Kandydat.[e]
  5. Administrator może odmówić wykonania Usług na rzecz Użytkownika lub Kandydata, jeżeli poweźmie uzasadnioną informację, że Użytkownik lub Kandydat zamierza korzystać lub korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszając dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Students.pl w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności, usług lub przeprowadzania konserwacji.
  7. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Administratora, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Administrator podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
  8. Artykuły publikowane w Students.pl nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za ich praktyczne zastosowanie.
 5. Odpowiedzialność

  1. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika lub Kandydata odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta, jeżeli do zaprzestania świadczenia Usług doszło wskutek naruszenia przez nich Regulaminu.
  2. Administrator nie odpowiada wobec Użytkowników lub Kandydatów za szkody, które mogą się pojawić w związku z:
   1. korzystaniem przez Użytkownika lub Kandydata ze Students.pl w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,
   2. naruszeniem przez Użytkownika lub Kandydata dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych lub innych praw osób trzecich,
   3. utratę przez Użytkownika lub Kandydata danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych leżących po stronie Użytkownika lub Kandydata,
   4. podania przez Użytkownika lub Kandydata nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych przez Pracodawców Ogłoszeń.
  4. Administrator nie gwarantuje Kandydatowi, że Pracodawca skontaktuje się z nim, zaoferuje pracę lub zatrudni. =
  5. Administrator, po przekazaniu Pracodawcy aplikacji o pracę, nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Pracodawcą, a Użytkownikiem lub Kandydatem i w związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Reklamacje

  1. Użytkownik/Kandydat ma prawo składać reklamacje, a także zgłaszać problemy lub uwagi w sprawie funkcjonowania Students.pl poprzez adres kontakt@students.pl lub formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://students.pl/kontakt/.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika/Kandydata zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres albo adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku braków w zgłoszeniu, Administrator może poprosić o ich uzupełnienie.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 21 dni od zgłoszenia reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator zawiadomi Użytkownika/Kandydata za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo poczty elektronicznej, w zależności od formy komunikacji wybranej przez Użytkownika/Kandydata.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Students.pl.
 7. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika lub Kandydata jest spółka Students.pl sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Sybiraków 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000836938, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 9452235137, REGON: 385899120.
  2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności zamieszczona pod adresem: https://students.pl/polityka-prywatnosci/.
  3. Użytkownik/Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - www.udodo.gov.pl.
  4. W razie pytań związanych z danymi osobowymi zachęcamy do kontaktu pod adresem: odo@students.pl.
 8. Postanowienia końcowe

  1. Informacje i treści zamieszczone w Students.pl są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i korzystanie z nich, również we fragmentach, jest dozwolone (z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku) wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Administratora.
  2. Wszelkie prawa do treści Students.pl, w tym do jego elementów graficznych, układu stron, logotypów, oraz innych elementów strony Students.pl są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej i stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub osób trzecich.
  3. Niedozwolone jest:
   1. zamieszczanie w ramach korzystania z Usług treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego, za pomocą którego świadczone są Usługi, w szczególności zabronione jest korzystanie z botów, wirusów, złośliwych skryptów, plików, programów lub innych narzędzi mających na celu dokonanie ataków na serwis lub serwer Administratora,
   2. zamieszczanie, w ramach korzystania z Usług, treści naruszających cudze prawo do prywatności oraz treści o charakterze promocyjnym.
  4. Administrator informuje, że w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników/Kandydatów treści z niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do ich usunięcia.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Administratora w Students.pl odpowiedniego komunikatu odsyłającego go do nowej treści Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto (Kandydaci) zostaną dodatkowo powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o zmianie Regulaminu[f]. O zmianach Regulaminu Administrator informuje nie później niż na 7 dni przed jej wprowadzeniem. Użytkownikowi/Kandydatowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta.
  6. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  7. W przypadku konsumentów sądem właściwym miejscowo jest, wedle wyboru konsumenta, sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora lub miejsce zamieszkania konsumenta.
  8. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Kandydata z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
  9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2020.

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij