Matura język angielski

Matura próbna marzec 2021

Matura czerwiec 2020

Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Matura z języka angielskiego obędzie się 6 maja na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym odbędzie się 9 maja. Jest najczęściej wybieranym językiem nowożytnym, który uczniowie piszą na poziomie podstawowym (ok. 94% uczniów). Oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej na poziomie podstawowym jest poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.

Egzamin maturalny z języka angielskiego dzieli się na cztery części. Pierwszą częścią jest sprawdzenie rozumienia ze słuchu. W salach odtwarzane są nagrania dialogów w języku angielskim, z których uczeń ma za zadanie wyłapać najważniejsze słowa i zaznaczyć odpowiedzi dotyczące tekstu rozmowy. Nagranie puszczane jest dwukrotnie, a zadania mają charakter zamknięty, najczęściej są one typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru lub na dobieranie. Drugą częścią jest rozumienie tekstów pisanych. W arkuszu znajdują się teksty, najczęściej w formie artykułów z gazet lub krótkich publikacji, do których zadaje się pytania zamknięte. Trzecią częścią jest znajomość środków językowych. Na poziomie podstawowym uczniowie mierzą się z zadaniami zamkniętymi, opierając się o zdania lub krótkie teksty podane w arkuszu. Na poziomie rozszerzonym zadawane są również zadania z luką, polegających na parafrazowaniu zdań, słowotwórstwie czy tłumaczeniem fragmentów zdań. Ostatnią częścią jest wypowiedź pisemna, polegająca na przygotowaniu krótkiego tekstu zgodnie z wytycznymi. Na poziomie podstawowym limitem znaków jest 80-130 słów, na rozszerzeniu jest to 200-250 słów. Najczęściej jest to e-mail lub list tradycyjny, czasami może być to rozprawka lub artykuł.

Najwięcej trudności sprawia uczniom część ze znajomości środków językowych oraz część pisemna. W pierwszej z nich często sprawdza się rozróżnienie czasów, które jest kłopotliwe dla dużej części maturzystów, a także znajomość związków frazeologicznych w języku angielskim, które znacznie różnią się od tych polskich. W części pisemnej większość maturzystów ma problem z górnym limitem znaków z jednoczesnym zachowaniem płynności tekstu i zawarciem wszystkich wytycznych. Należy pamiętać, że podczas pisania wypowiedzi wymagającej podpisania się na końcu, trzeba użyć ciągu znaków XYZ, nie swojego prawdziwego imienia. Test powinien mieć również wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie.

Średni wynik z matury z angielskiego w roku 2021 na poziomie podstawowym wynosił 76%, a na poziomie rozszerzonym – 65%.

Co po maturze z języka angielskiego?

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest wybierana ze względu na popularność używania tego języka, często wynik z matury rozszerzonej jest brany pod uwagę podczas rekrutacji na wiele kierunków studiów. Osoby, które chciałyby bazować na języku angielskim jako swoim głównym rozszerzeniu, na pewno poczują się dobrze na studiach politologicznych lub na filologii angielskiej. Często jest to przedmiot niezbędny do podjęcia studiów w języku angielskim lub przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.