Stypendium studenckie - jakie są rodzaje i kto może się o nie starać?

Aktualizacja: 5 maja 2023
7 min
Chociaż studia przede wszystkich na uczelniach publicznych są bezpłatne, to już samo studiowanie niekoniecznie. Głównie dla osób, które zdecydowały się wyjechać ze swoich rodzinnych domów i samodzielnie utrzymywać się w dużym mieście. Dodatkowo dochodzą podręczniki oraz inne pomoce naukowe. Jedną z możliwości zdobycia środków na naukę podczas studiów są stypendia studenckie. Z pomocy materialnej mogą korzystać studenci kształcący się zarówno w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym.Stypendium studenckie - jakie są rodzaje i kto może się o nie starać?

Co to jest stypendium?

Stypendium najprościej mówiąc jest jednostronnym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym za osiągnięcie dobrego wyniku w danej dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, ale również w celu umożliwienia kontynuowania nauki na uczelni, prowadzenia badań naukowych oraz prac w dziedzinie sztuki.

Co najważniejsze, jest to finansowe wsparcie, którego nie trzeba zwracać. Stypendium studenckie dla wielu osób jest szansą na spokojne uczenie się, opłacenie akademika, bez myśli o rzuceniu studiów na rzecz pracy zarobkowej. Stypendia dla studentów są wypłacane co miesiąc na wskazane konto studenckie, inne świadczenia tego typu są przekazywane czasami jednorazowo. Stypendium może zostać przyznane nie tylko przez naszą uczelnie na której studiujemy, ale również przez inne podmioty o których będziemy wspominać później.

Pamiętajmy, że istnieje wiele możliwości otrzymania stypendium przez studentów i wbrew obiegowej opinii nie muszą to być jedynie pieniądze wypłacane za bardzo dobre wyniki w nauce.

Jakie są stypendia dla studentów?

Jeżeli nie uważasz się za wybitną studentkę lub studenta to nic straconego, jeśli chodzi o otrzymanie stypendium. Student w trakcie swojego kształcenia w ramach wsparcia materialnego ma prawo ubiegać się o kilka typów stypendium:

● stypendium socjalne;

● stypendium naukowe (stypendium rektora);

● stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce;

● stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych;

● stypendium pomostowe (tzw. “pomostówki”);

Zasady przyznawania stypendium studenckiego ustala każda uczelnia indywidualnie w swoich wewnętrznych regulaminach. Tylko stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce jest odgórnie ustalone.

Student otrzymuje stypendium w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa tylko I semestr - przez 5 miesięcy. Każda Szkoła Wyższa otrzymuje specjalny fundusz, a zgodnie z ustawą uczelnia 60% środków musi przekazać na pomoc socjalną, a 40% na stypendium rektora.

Każde świadczenie (oprócz stypendium rektora) jest przyznawane na wniosek studenta, przez Komisję Stypendialną każdej uczelni. Osoba, która jest niezadowolona z decyzji komisji, ma prawo do złożenia odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania listownej decyzji.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie tej pomocy przez Komisję Stypendialną danej uczelni wiążę się z przedstawieniem wszystkich dokumentów związanych z dochodami.

Rektor uczelni co roku w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinę studenta, który uprawnia go do ubiegania się o świadczenie socjalne. Próg musi mieścić w widełkach od 686,4 zł netto do 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Tym samym każdy student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie ma zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego.

W trakcie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta o ubieganie się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody, które osiągane są przez:

● studenta;

● rodziców, opiekunów prawnych;

● małżonkę lub męża;

● dzieci studenta (niepełnoletnie, dzieci uczące się do 26. roku życia, dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek).

Pamiętajmy, że student może starać się również o uznanie go samodzielnym finansowo. Tym samym dochody jego rodziców lub opiekunów nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia socjalnego. Student, który prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków, aby starać się o stypendium socjalne:

● ukończył 26. rok życia;

● pozostaje w związku małżeńskim;

● osiągnął pełnoletność, będąc w domu dziecka lub rodzinie zastępczej;

● ma na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, dzieci uczące się do 26. roku życia, dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

● posiada stałe źródło dochodu, które jest wyższe lub równe 930,35 zł.

Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne dla osób z niepełnosprawnościami jest przyznawane studentom automatycznie. Jedynym wymogiem uczelni jest przedstawienie jej orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi stypendium socjalne dla studentów?

Kwota stypendium socjalnego jest ustalana indywidualnie przez każdą uczelnie. W tym celu, aby odpowiedzieć na pytanie ile wynosi stypendium socjalne dla studentów, musimy przedstawiać szacunkowe dane, na podstawie informacji udostępnionych przez kilka Szkół Wyższych w największych miastach Polski.

Pamiętajmy, że na większości Szkół Wyższych wysokość stypendium socjalnego, zależy od tego w jakim progu dochodowym się znajdujemy. Tym samym kwota stypendium socjalnego na uczelniach waha się od 1100 zł netto do 480 zł netto.

Student może również wnioskować o zwiększenie stypendium socjalnego (jest to kwota w granicach 300-500 zł), jeżeli spełnia wymogi uczelni, które są przedstawione w regulaminach Komisji Stypendialnej.

Konkretne informacje dotyczące kwoty stypendium socjalnego, znajdziecie na stronie internetowej Twojej uczelni.

Stypendium naukowe (stypendium rektora)

Stypendium socjalne to nie jedyna forma wsparcia dla studentów, którym przysługuje również prawo do specjalnego świadczenia za osiągnięcia naukowe. W tym przypadku istotną kwestią jest termin złożenia wniosku przez studenta, w specjalnym wyznaczonym przez uczelnie terminie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki wysoką średnią ocen lub posiada specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za dobre wyniki w krajowych lub międzynarodowych zawodach. Do stypendium rektora jest uprawnionych tylko 10% studentów z danego kierunku.

Co najważniejsze, świadczenie to jest przyznawanie dopiero od drugiego roku studiów. Inaczej sprawa wygląda dla osób, które ukończyły I stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie) i rozpoczęli studia magisterskie. Oni mogą wnioskować o stypendium rektora od I semestru.

Termin ubiegania się o stypendium rektora najczęściej upływa z początkiem października. To student musi zadbać o złożenie wniosku w terminie.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce

W przypadku stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce, to rektorzy uczelni składają wnioski o przyznanie stypendium do Ministra Edukacji i Nauki.

Stypendium może zostać przyznane studentowi, jeśli ten zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz tym samym uzyskał wpis do indeksu na kolejny rok studiów. Dodatkowo o stypendium ministra może się ubiegać również osoba przyjęta na studia II stopnia, lub która zdobyła wybitne osiągnięcia naukowa, artystyczne lub sportowe w trakcie odbywania studiów.

Tym samym przy stypendium ministra nie brana jest pod uwagę średnia ocen, a konkretne osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe. Co ważne, muszą one być związane z kierunkiem odbywanych studiów na uczelni, która składa wniosek o stypendium.

W przypadku, gdy stypendium ministra zostanie przyznane studentowi, ten musi w specjalnym oświadczeniu wyrazić zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. To jedyna rzecz, która musi wykonać student.

Stypendium pomostowe

Stypendia pomostowe są skierowane do maturzystów z małych miast lub wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w liceum lub technikum. Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

O stypendium pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy:

● dobrze zdali maturę, czyli uzyskali odpowiednią ilość punktów w oparciu o algorytm, który dostępny jest na stronie projektu https://www.stypendia-pomostowe.pl

● zostali przyjęci na I rok stacjonarnych dziennych studiów, na uczelniach publicznych;

● mieszkają na wsi lub w mieście do 20 000 mieszkańców;

● pochodzą z rodziny o niskich dochodach;

oraz spełniają jedno z czterech kryteriów, które są wspomniane w regulaminie projektu:

● SEGMENT IA - pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców/opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata;

● SEGMENT IB - są finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

● SEGMENT IC - pochodzą z rodziny wielodzietnej lub z domu dziecka/rodziny zastępczej;

● SEGMENT II - posiadają rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej biorącej udział w danej edycji projektu;

Stypendium pomostowe wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ciągu roku akademickiego w 10 miesięcznych ratach.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij