Co to jest audyt?

Aktualizacja: 22 lutego 2021
2 min
Przedsiębiorcy chcący jak najlepiej zaprezentować swoje firmy na rynku decydują się na przeprowadzenie audytu finansowego, którego podstawowym celem jest ocena systemu rachunkowości oraz środowiska kontroli, jak również weryfikacja prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego. Co więcej, audyt finansowy to również pomoc, dzięki której zostają zminimalizowane, często pojawiające się ryzyka finansowe. Co to jest audyt?

Zakres audytu finansowego

Audyt finansowy przeprowadzany jest przez firmy audytorskie (na przykład Ernst & Young) z wykorzystaniem rozmaitych technik i metod badania. W ramach audytu finansowego, najpopularniejszymi świadczonymi usługami są badanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, weryfikacja pakietów sprawozdawczych na potrzeby udziałowca zagranicznego, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji rocznej, badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, badanie planów przekształceń w firmie, ocena prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych, ocena systemu finansowo-księgowego prowadzonego w firmie.

Audyt finansowy w poszczególnych etapach

Audyt finansowy sprawozdania finansowego pozwala na przeprowadzenie procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie, czy przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje nie są istotnie zniekształcone. Do podstawowych procedur i testów zalicza się między innymi uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, przeglądy istotnych umów, obserwację inwentaryzacji aktywów, rozmowy z prawnikami jednostki oraz pracownikami. W trakcie badania ocenie podlegają takie zagadnienia jak sposób rejestracji operacji, zasady prowadzenia rachunkowości, system kontroli wewnętrznej, rzetelność ksiąg, finansowo-księgowy system informatyczny oraz dokumentacja finansowa.

Audyt finansowy przeprowadzany jest najczęściej dwuetapowo. Pierwszy etap- prace wstępne ma na celu zbadanie systemu ewidencji badanej jednostki (sposobu rejestracji operacji gospodarczych, systemu kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych oraz analizę planu kont), sprawdzenie prawidłowości i stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług, a także kontrolę prawnych podstaw działalności. W drugim etapie obejmującym prace zasadnicze przeprowadzane jest sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy, badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji, badanie prawidłowości sporządzania informacji dodatkowej oraz badanie sprawozdania z działalności jednostki za dany okres obrachunkowy, sporządzonego przez zarząd badanego podmiotu, pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa. Wnioski z audytu finansowego przedstawiane są w postaci opinii i raportu biegłego rewidenta.

Jakie dane przygotować dla biegłego rewidenta?

Informacje, jakich należy dostarczyć audytorowi uzależnione są od zakresu badania. Najczęściej są to dokumenty stanowiące podstawę prawną działania organizacji, księgi rachunkowe z badanego roku, znaczące umowy z dostawcami i odbiorcami usług, dokumentacja podatkowa, dokumentacja ZUS, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz regulaminy wewnętrzne opisujące funkcjonowanie firmy.