Aktualizacja: 23 października 2021
4 min
Przedsiębiorcy chcący jak najlepiej zaprezentować swoje firmy na rynku decydują się na przeprowadzenie audytu finansowego, którego podstawowym celem jest ocena systemu rachunkowości oraz środowiska kontroli, jak również weryfikacja prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego. Co więcej, audyt finansowy to również pomoc, dzięki której zostają zminimalizowane, często pojawiające się ryzyka finansowe.Co to jest audyt finansowy?

Zakres audytu finansowego

Audyt finansowy przeprowadzany jest przez firmy audytorskie z wykorzystaniem rozmaitych technik i metod badania. W ramach audytu finansowego, najpopularniejszymi świadczonymi usługami są badanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, weryfikacja pakietów sprawozdawczych na potrzeby udziałowca zagranicznego, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji rocznej, badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, badanie planów przekształceń w firmie, ocena prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych, ocena systemu finansowo-księgowego prowadzonego w firmie.

Sprawdź oferty pracy w audycie na Students.pl

Audyt finansowy

Audyt finansowy sprawozdania finansowego pozwala na przeprowadzenie procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie, czy przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje nie są istotnie zniekształcone. Do podstawowych procedur i testów zalicza się między innymi uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, przeglądy istotnych umów, obserwację inwentaryzacji aktywów, rozmowy z prawnikami jednostki oraz pracownikami. W trakcie badania ocenie podlegają takie zagadnienia jak sposób rejestracji operacji, zasady prowadzenia rachunkowości, system kontroli wewnętrznej, rzetelność ksiąg, finansowo-księgowy system informatyczny oraz dokumentacja finansowa.

Audyt finansowy przeprowadzany jest najczęściej dwuetapowo. Pierwszy etap - prace wstępne ma na celu zbadanie systemu ewidencji badanej jednostki (sposobu rejestracji operacji gospodarczych, systemu kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych oraz analizę planu kont), sprawdzenie prawidłowości i stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług, a także kontrolę prawnych podstaw działalności. W drugim etapie obejmującym prace zasadnicze przeprowadzane jest sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy, badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji, badanie prawidłowości sporządzania informacji dodatkowej oraz badanie sprawozdania z działalności jednostki za dany okres obrachunkowy, sporządzonego przez zarząd badanego podmiotu, pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa. Wnioski z audytu finansowego przedstawiane są w postaci opinii i raportu biegłego rewidenta.

Jakie dane przygotować dla biegłego rewidenta?

Informacje, jakich należy dostarczyć audytorowi uzależnione są od zakresu badania. Najczęściej są to dokumenty stanowiące podstawę prawną działania organizacji, księgi rachunkowe z badanego roku, znaczące umowy z dostawcami i odbiorcami usług, dokumentacja podatkowa, dokumentacja ZUS, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz regulaminy wewnętrzne opisujące funkcjonowanie firmy.

Audyt - główni gracze

Zarówno na świecie, jak i w Polsce wśród firm audytorskich prym wiedzie tak zwana Wielka Czwórka, czyli Ernst & Young, Deloitte, KPMG oraz PwC. Potwierdza to również ostatni ranking firm audytorskich dziennika Rzeczpospolita, według którego właśnie te cztery firmy są liderami na rynku. W pierwszej dziesiątce firm notowanych w rankingu znaleźć można również kilka mniejszych firm międzynarodowych, ale także marki polskie.

Audyt - ścieżki kariery

Karierę w audycie można rozpocząć już w czasie trwania studiów. Wiele firm audytorskich oferuje studentom III, IV i V roku programy praktyk, które można pogodzić z nauką. Co więcej, najlepsi uczestnicy tych programów mogą liczyć na oferty stałej pracy. Rekrutacja jest prowadzona oczywiście już wśród absolwentów. Młodzi ludzie, którzy decydują się na związanie swojej przyszłości z audytem, zaczynają od stanowiska asystenta. Po około 2 latach mogą awansować na stanowisko senior audytora, a po kolejnych 2– 3 na stanowisko managera. Najlepsi audytorzy mogą następnie objąć stanowisko dyrektora lub partnera.

Audytorzy mogą specjalizować się w różnych sektorach lub branżach. Do najbardziej interesujących należą branże: finansowa, nieruchomości oraz sektor farmaceutyczny. W trakcie pracy audytorzy zdobywają uprawnienia biegłego rewidenta lub międzynarodowe kwalifikacje ACCA. Zarówno polskie jak i międzynarodowe kwalifikacje otwierają wiele nowych możliwości kariery w świecie finansów.

Kariera w audycie jest nierozerwalnie związana z rozwojem umiejętności i wiedzy w obszarze rachunkowości i finansów. O sukcesie audytora decydują również jego predyspozycje do pracy analitycznej i szybkiego przyswajania informacji. Bardzo ważne są dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, bez których praca w tak dynamicznym i zróżnicowanym środowisku, jakim jest audyt, byłaby po prostu niemożliwa. W audycie pracują zarówno osoby z wykształceniem ekonomicznym, ale też technicznym.