Referendarz w Departamencie Techniki i Wyrobów

Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 listopada 2019. Sprawdź aktualne oferty.
Praca
nie podano
Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 53832 z dnia 07 września 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw:

interoperacyjności taboru

w Wydziale Rynku Pojazdów Kolejowych w Departamencie Techniki i Wyrobów

OFERTY DO: 17 września 2019 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

WARUNKI PRACY

Naszym pracownikom oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,

- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,

- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego

w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,

- w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach

rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów

dokształcania,

- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka

medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją

z 50% zniżką,

- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportoworekreacyjnego

(Multisport),

- możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi,

pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe,

„becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).

Praca administracyjno-biurowa.

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie postępowań administracyjnych i opiniowanie dokumentacji przebiegu

weryfikacji WE w celu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu

pojazdów kolejowych, w tym w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych

ze środków UE;

- prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania, zmiany i cofania świadectw

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów

współfinansowanych ze środków UE;

- prowadzenie spraw z zakresu rejestracji pojazdów kolejowych w NVR, dotyczących

rejestracji w NVR, zmiany danych, wycofania z eksploatacji oraz przywrócenia

rejestracji pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych

ze środków UE;

- przygotowywanie informacji z zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących

interoperacyjności systemu kolejowego, w szczególności w zakresie eksploatacji

i modernizacji pojazdów kolejowych, w odniesieniu do inwestycji współfinasowanych

ze środków UE;

- przygotowywanie projektów informacji w zakresie unijnych i krajowych wymagań

dotyczących taboru kolejowego w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych

ze środków UE.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe techniczne

- Znajomość zagadnień związanych z interoperacyjnością taboru kolejowego

- Umiejętność komunikacji

- myślenie analityczne

- Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

- Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu transportu albo budowy lub eksploatacji

pojazdów szynowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

wykształcenia

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie

wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 17 września 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

z podaniem numeru ogłoszenia 53832

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z

siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@utk.gov.pl

- Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja

dokumentów po przeprowadzeniu naboru

- Informacje o odbiorcach danych: Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu

Kolejowego oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane

stanowisko

- Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość

wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje

konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający

z przepisów o archiwizacji

- Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres

kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

- Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz

ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie,

przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie

cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru

na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie

potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody

w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w

dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa

w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która

może zostać odwołana w dowolnym czasie.

- Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie

będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają

wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są

rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość,

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,

orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W roku 2018 Urząd Transportu Kolejowego po raz czwarty otrzymał wyróżnienie „Przyjazny

Urząd”, tym samym otrzymując Srebrny Laur Konkursu „Przyjazny Urząd”, zdobył również

wyróżnienie specjalne „Wawrzyn Jakości”.

W roku 2017 Urząd Transportu Kolejowego zdobył wyróżnienie nadzwyczajne „Innowacyjny

Urząd”.

W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego zajął I Miejsce w Kategorii "Instytucja"

przyznane przez Kapitułę Konkursu Regionu Mazowieckiego LODOŁAMACZE.

W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał Medal Przyjaciel Integracji przyznany

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.

W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona

Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną

do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone

certyfikatem „Obiekt bez barier”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane

własnoręcznie.

Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie

wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o

zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).

W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć

tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Planowane techniki i metody naboru:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

- test wiedzy wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego,

- rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani

do kolejnego etapu naboru.

Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie,

miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem

oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty

zatrudnienia wybranego kandydata.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach

internetowych:

http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie

dostępnym w siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20. Więcej informacji na temat

naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/praca-wutk/

informacje-ogolne/10822,O-NAS.html