Referendarz w Departamencie Regulacji Rynku

Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 września 2019. Sprawdź aktualne oferty.
Praca
nie podano
Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

ogłoszenie o naborze nr 53799 z dnia 07 września 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz ds. regulacji i rozwoju rynku w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku

w Departamencie Regulacji Rynku

oferty do: 17 września 2019 r.

wymiar etatu: 1

stanowiska: 1

miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

adres Urzędu:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

WARUNKI PRACY:

Naszym pracownikom oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,

- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,

- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego

w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,

- w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach

rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów

dokształcania,

- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna

dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,

- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportoworekreacyjnego

(Multisport),

- możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki

mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety

do kina, bony na zakupy).

Praca administracyjno-biurowa.

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane

do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ:

- Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w celu zapewnienia przez zarządców

infrastruktury kolejowej oraz operatorów obiektów infrastruktury usługowej sprawiedliwego

i niedyskryminującego traktowania aplikantów i przewoźników kolejowych w zakresie dostępu

do infrastruktury kolejowej bądź obiektów infrastruktury usługowej;

- Udział w prowadzeniu rejestru obiektów infrastruktury usługowej;

- Rozpatrywanie skarg aplikantów na odmowę rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności

przepustowej lub odmowę przydzielenia zdolności przepustowej;

- Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;

- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego;

- Opracowywanie analiz z zakresu transportu kolejowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: wyższe

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

- znajomość rozdziałów 1-3 oraz 6-6b ustawy o transporcie kolejowym

- znajomość ustawy o służbie cywilnej

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2

- komunikatywność

- umiejętność redagowania projektów pism

- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

- wykształcenie: wyższe z zakresu transportu, logistyki, prawa lub ekonomii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

wykształcenia

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

naboru

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego

w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 17 września 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

z podaniem numeru ogłoszenia 53799

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych

danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@utk.gov.pl

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego

oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru

na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor

generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku,

gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres

kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania

określone w niniejszym ogłoszeniu.

Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane

z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też

jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W roku 2018 Urząd Transportu Kolejowego po raz czwarty otrzymał wyróżnienie „Przyjazny Urząd”,

tym samym otrzymując Srebrny Laur Konkursu „Przyjazny Urząd”, zdobył również wyróżnienie

specjalne „Wawrzyn Jakości”.

W roku 2017 Urząd Transportu Kolejowego zdobył wyróżnienie nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”.

W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego zajął I Miejsce w Kategorii "Instytucja" przyznane przez

Kapitułę Konkursu Regionu Mazowieckiego LODOŁAMACZE.

W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał Medal Przyjaciel Integracji przyznany przez

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.

W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona

Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną

do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem

„Obiekt bez barier”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać

długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu

/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).

W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć

tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Planowane techniki i metody naboru:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

- test wiedzy wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego,

- rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani

do kolejnego etapu naboru.

Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu

oraz o technikach i metodach naboru.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty

wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia

wybranego kandydata.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach

internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu

powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20. Więcej informacji na temat naborów

do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/praca-w-utk/informacjeogolne/

10822,O-NAS.html