Zawody regulowane - lista zawodów regulowanych w Polsce

Aktualizacja: 8 stycznia 2022
11 min
Zawód regulowany zgodnie z prawem jest to zawód, którego nie można wykonywać bez spełnienia warunków, określonych w danym kraju.

Lista zawodów regulowanych w Polsce

Adwokat

Agent celny (sektor prywatny)

Aktuariusz

Alergologia

Anestezjologia i intensywna terapia

Archeolog uprawniony do prowadzenia badań archeologicznych

Architekt (prawa nabyte)

Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Asystentka stomatologiczna

Audytor krajowy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Biegły rewident

Bosman żeglugi śródlądowej

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia plastyczna

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Detektyw

Diagnosta laboratoryjny

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

Diagnostyka laboratoryjna

Dietetyk

Doradca inwestycyjny

Doradca podatkowy

Doradca restrukturyzacyjny

Dozymetrysta reaktora badawczego

Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej

Drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW

Drugi oficer mechanik na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej

Dróżnik przejazdowy

Dyspozytor lotniczy

Dyżurny ruchu

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji

Ekspert ADN

Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych: a) o napięciu do 1 KV; b) o napięciu powyżej 1 KV

Endokrynologia

Farmaceuta

Farmakologia kliniczna

Felczer

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta/ Technik Fizjoterapii

Gastroenterologia

Genetyka kliniczna

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych.

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych.

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map.

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Geolog (kategorie I-IX uprawniony do wykonywania różnych specjalności)

Geolog (kategorie XIII uprawniony do wykonywania różnych specjalności)

Geolog górniczy

Geriatria

Grzyboznawca

Górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych

Hematologia

Higienistka stomatologiczna

Higienistka szkolna

Immunologia kliniczna

Informator służby informacji powietrznej

Inspektor dozoru jądrowego: I stopnia; II stopnia

Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

Instruktor nauki jazdy

Instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Instruktor techniki jazdy

Instruktor terapii uzależnień

Inżynier budownictwa (różny zakres uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Inżynier pożarnictwa

Kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000

Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej

Kapitan żeglugi przybrzeżnej

Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A

Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B

Kardiochirurgia

Kardiologia

Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej

Kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w zarobkowym transporcie drogowym

Kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym

Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, o których mowa w art 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy metali

Kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metoda podziemną albo otworową

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego węgiel brunatny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środków strzałowych

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory otworami wiertniczymi

Kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Kierownik pociągu

Kierownik prac podwodnych I klasy

Kierownik prac podwodnych II klasy

Kierownik prac podwodnych III klasy

Kierownik reaktora badawczego

Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny bez użycia środków strzałowych

Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych

Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Kierownik zmiany reaktora badawczego

Kierujący tramwajem (motorniczy)

Klasyfikator grzybów

Konserwator dźwigów

Konserwator dźwignic

Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytk

Konserwator zabytkowej zieleni uprawniony do prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej

Konserwator zabytków nieruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich

Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich

Konserwator zabytków ruchomych uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów

Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

Kucharz okrętowy

Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

LEKARZ WETERYNARII

Lekarz dentysta

Logopeda

Magister inżynier architekt

Makler papierów wartościowych

Manewrowy

Marynarz jachtowy

Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

Marynarz wachtowy

Marynarz żeglugi śródlądowej

Maszynista

Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

Maszynista maszyn wyciągowych

Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Maszynista specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych,

Mechanik lotniczy obsługi technicznej

Mechanik pokładowy

Mechanik sprzętu ratowniczego

Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

Medycyna nuklearna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna transportu

Mierniczy górniczy

Mikrobiologia lekarska

Mistrz budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Monter Rusztowań

Motorzysta jachtowy

Motorzysta wachtowy

Motorzysta żeglugi śródlądowej

Muzealnik

Napełniający Zbiorniki Przenośne

Nastawniczy

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Nauczyciel przedszkola

Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy I - III

Nauczyciel szkoły podstawowej, klasy IV- VIII

Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej

Nawigator lotniczy

Nefrologia

Neurochirurgia

Neurologia

Nurek I klasy

Nurek II klasy

Nurek III klasy

Nurek saturowany

Obsługujący dźwigi

Obsługujący dźwignice

Oficer Mechanik w Żegludze Krajowej

Oficer elektroautomatyk okrętowy

Oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej

Oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej

Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej

Okulistyka

Onkologia kliniczna

Operator Kontroli Bezpieczeństwa

Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów

Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii

Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów

Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych ( wyróżniono 10 nazw operatorów maszyn zawierających się w wymienionym zawodzie) )

Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego

Operator radiotelefonista stacji lotniskowej

Operator reaktora badawczego

Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (wyróżnione 20 nazw operatorów maszyn zawierających się w wymienionym zawodzie)

Operator stacji nadbrzeżnej

Operator systemów nurkowych

Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

Opiekun medyczny

Opiekunka dziecięca

Ortodoncja

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Ortoptystka

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji

Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych

Osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane

Otorynolaryngologia

Patomorfologia

Pediatria

Periodontologia

Pielęgniarka

Pilot balonowy

Pilot samolotowy liniowy

Pilot samolotowy zawodowy

Pilot sterowcowy liniowy

Pilot sterowcowy zawodowy

Pilot szybowcowy

Pilot wiatrakowcowy zawodowy

Pilot śmigłowcowy liniowy

Pilot śmigłowcowy zawodowy

Pirotechnicy

Podstawowe kształcenie medyczne - Polska

Położna

Położnictwo i ginekologia

Pracownik socjalny

Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej

Produkcja kotłów centralnego ogrzewania

Produkcja rur stalowych

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa, dla budownictwa oraz do mechanicznego podawania

Protetyk słuchu

Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe

Przewodnik górski

Przewoźnik żeglugi śródlądowej

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Psycholog

Radca prawny

Radioelektronik drugiej klasy (GMDSS)

Radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS)

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Ratownik górniczy

Ratownik medyczny

Rehabilitacja medyczna

Reumatologia

Rewident taboru

Rewident urządzeń wyciągowych

Rusznikarz

Rybak rybołówstwa morskiego

Rzecznik Patentowy

Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca samochodowy

Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Skoczek Spadochronowy

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych

Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Specjalista psychoterapii uzależnień

Specjalista terapii uzależnień

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Starszy dozymetrysta reaktora badawczego

Starszy marynarz

Starszy marynarz żeglugi śródlądowej

Starszy motorzysta wachtowy

Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW

Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

Starszy oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW

Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW

Starszy oficer na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej

Starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000

Starszy rybak rybołówstwa morskiego

Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

Sternik żeglugi śródlądowej

Sterowanie: - sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa.

Strażak

Strzałowy (zakłady górnicze: odkrywkowe i zakłady wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi)

Sygnalista szybowy

Szyper 1 klasy Żeglugi Krajowej

Szyper 2 klasy Żeglugi Krajowej

Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego

Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego

Szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego

Szyper żeglugi śródlądowej

Taksówkarz

Technik analityki medycznej

Technik architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Technik awionik

Technik bezpieczenstwa i higieny pracy

Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej

Technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Technik dentystyczny

Technik elektroradiolog

Technik farmaceutyczny

Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Technik masażysta

Technik mechanik lotniczy

Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Technik ortopeda

Technik pożarnictwa

Terapeuta zajęciowy

Toromistrz

Tłumacz przysięgły

Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa cywilnego

Urologia

Ustawiacz

Wydawca środków strzałowych (w podziemnych zakładach górniczych, w odkrywkowych zakładach górniczych oraz w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla)

Wykładowca nauki jazdy

Zarządzający transportem

Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową

Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy

Zdrowie publiczne, epidemiologia

geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych

jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek

jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

jachtowy kapitan na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek

jachtowy oficer wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych

maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią

oficer mechanik wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią

osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego

osoba wyższego dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych

pilot morski

rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij