Regulamin

Poniżej zamieszczony jest regulamin serwisu Students.pl, który jest akceptowany przez każdego użytkownika serwisu przy rejestracji.

§ 1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Students.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Administratorem serwisu Students.pl jest firma MVConsulting Marek Wojna, ul. Sybiraków 54, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952375610.

§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

 1. Serwis - internetowy serwis tematyczny, znajdujący się pod adresem https://students.pl, zawierający informacje na temat ofert pracy zgłoszonych przez Pracodawców oraz aplikacje Kandydatów.
 2. Usługobiorca, pracodawca - osoba prawna, firma świadcząca usługi doradztwa personalnego w zakresie rekrutacji pracowników dla swoich Klientów lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca być Pracodawcą w rozumieniu art.3 Kodeksu Pracy, korzystająca z możliwości zamieszczania ofert pracy i kojarzenia ich z aplikacjami dotyczącymi zatrudnienia złożonymi przez potencjalnych pracowników, w ramach usług świadczonych przez Students.pl.
 3. Kandydat - osoba fizyczna, która składa aplikacje na oferty pracy zamieszczone w serwisie przez Pracodawców, a przez to korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Rejestracja - założenie przez Klienta konta użytkownika Serwisu, związane z akceptacją przez niego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług z ta chwilą.
 5. Ogłoszenia - publikowane w Serwisu przez Klienta przy użyciu dostępnych w nim formularzy ofert pracy, zaproszenia do składania ofert pracy oraz inne informacje i treści, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu-adresowane do Kandydatów.
 6. Umowa o świadczenie usług – umowa zawierana indywidualnie z Klientem, określająca zamawiane przez niego usługi; zawarcie umowy odbywa się poprzez założenie konta użytkownika na Serwisu i zaaprobowanie Regulaminu. Umowy z klientem mogą być również zawierane w formie pisemnej na wybrane usługi Students.pl po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniach wybranej usługi z Klientem.
 7. Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów ramach serwisu Students.pl, określa zasady funkcjonowania i użytkowania usług Serwisu przez Usługobiorcę zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu i nie podlega indywidualnym modyfikacjom czy zastrzeżeniom. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Students.pl jest równoznaczne z akceptacją zawartych w regulaminie warunków, zasad i kryteriów jakie należy spełnić aby korzystać z serwisu.

§ 3. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w trybie on-line poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, który jest zamieszczony na Serwisu oraz aktywowaniu konta poprzez link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail.
 2. Umowa o świadczenie usług nie jest w żaden sposób ograniczona w czasie.
 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez kontakt mailowy z administratorem Serwisu.

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

 1. Udział i korzystanie z usług Serwisu Usługobiorcy jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją przewidzianych w Regulaminie zasad. Udział jest możliwy po rejestracji i założeniu konta w serwisie co jednoznacznie stwierdza zgodę Usługobiorcy na akceptację Regulaminu bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń, akceptacje na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do serwisu podczas procesu rejestracji lub w związku z korzystaniem z Serwisu, spełniając równocześnie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz.926 z pożn.zm.); otrzymywanie informacji handlowej od partnerów Serwisu.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  • zapoznał się i akceptuje Politykę prywatności zamieszczoną pod adresem: https://students.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Korzystanie z usług Serwisu jest możliwe po podaniu wymaganych przez Serwis danych i informacji od Usługobiorcy i po spełnieniu przez Usługobiorcę wymaganych przez Serwis warunków.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klientów nieprawdziwych informacji w trakcie procesu rejestracji. Informacja o założeniu konta zostaje wysyłana na adres e-mail Klienta podany w czasie rejestracji.
 5. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta oznacza także jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Usługodawcę i/albo działającego na zlecenie Usługodawcy innego administratora danych w celach statystycznych, dla celów marketingu bezpośredniego, na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w szczególności zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna ( dz.U. Nr 144 poz 1204) oraz z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( dz.U.nr 133, poz.883). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób, także po dokonaniu rejestracji. Wysyłając formularz Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz o prawie ich poprawiania.
 6. Konto Usługobiorcy udostępniane jest na czas nieokreślony oraz bezpłatnie. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługobiorca samodzielnie przy wykorzystaniu dostępnych formularzy redaguje treść ogłoszeń i zamieszcza je w serwisie. Treść ogłoszenia a także zawarte w nim treści powinny być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także nie mogą naruszać dobrych obyczajów i dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Ogłoszenie może być również dodane do publikacji w imieniu Pracodawcy przez upoważnionego do tego pracownika Students.pl, za wyraźną zgodą Pracodawcy. Tym samym Pracodawca, oświadcza że wskazane przez niego dane są prawdziwe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i przesłane materiały zamieszczane przez Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia naruszającego prawo, dobre obyczaje, dobre imię i interesy Students.pl a w szczególności ogłoszeń zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Przekazywanie i udostępnianie haseł, pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu osobom trzecim jest niedozwolone. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dobrowolne i świadome udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych, haseł osobom trzecim, co może skutkować nielegalnym korzystaniem z konta Usługobiorcy i wprowadzanie nieautoryzowanych zmian.
 5. Usługodawca ma jednak prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej zamieszczanych przez Klientów zgłoszeń z punktu widzenia ich prawdziwości, rzetelności i zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszeń i/lub wpisów dokonanych przez Klienta, w szczególności gdy ogłoszenie zawiera oczywiste omyłki, zostało przypisane do wadliwej kategorii itp. Klient ponadto zobowiązuje się do nie publikowania ogłoszeń niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 7. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia zgłoszenia Klienta po ustaleniu, że zgłoszenie jest fikcyjne, a także jeśli narusza ono przepisy prawa, postanowienia Regulaminu bądź dobra osobiste osób trzecich.
 8. W sytuacji łamania przez Usługobiorcę zasad Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy naruszenia zasad współżycia społecznego, Serwis może zawiesić lub usunąć konto Usługobiorcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści, zakresie, dodawaniu lub odejmowaniu, czasowym zawieszeniu lub ograniczaniu dostępu do pewnych usług, bez możliwości zastrzeżenia w tym zakresie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacja Serwisu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu a tym samym przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Serwisu.
 12. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zarówno Serwis jak i jego usługi działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu spowodowanych awarią, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej lub zdarzeń losowych.

§ 6. PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ ORAZ KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

 1. Usługobiorca ma prawo zamieszczać na łamach Serwisu ogłoszenia za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach a także w inny dostępnych miejscach serwisu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji, treści naruszające dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu oraz naruszające prawa prywatne jak i treści oferujące działalności niezgodne z prawem.
 2. Aktywacja ogłoszenia w Serwisie następuje do 48 godzina od momentu dodania ogłoszenia przez Klienta.
 3. Usługobiorca nie może umieścić w serwisie dwóch lub więcej identycznych ogłoszeń. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszenia narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.
 5. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas rejestracji przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 6. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia, a także tagowania ogłoszenia w celu optymalizacji działania wyszukiwarki Serwisu.
 7. W przypadku ogłoszenia naruszającego zasady korzystania z Serwisu, Usługodawca ma prawo usunąć takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.

§ 7. PŁATNOŚCI

 1. Dodawanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Klienta na łamach Serwisu o wprowadzeniu nowych warunków z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie zakłóceń funkcjonowania Serwisu, problemy lub uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu zgłaszane poprzez formularz kontaktowy
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak w wypadku, jeżeli reklamacja dotyczy dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawie pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu a tym samym przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Serwisu.
 5. Wszelkie zmiany w regulaminie będą na bieżąco umieszczane na łamach Serwisu. Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się z informacjami o zmianach w regulaminie w wypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Usługobiorca powinien zaprzestać logowania się i poinformować Usługodawcę o swojej decyzji, czego wynikiem będzie usunięcie konta Usługobiorcy. Każde logowanie się Usługobiorcy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją zmian.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zarówno Serwis jak i jego Usługi działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, prawdziwość i rzetelność treści przekazywanych i publikowanych przez Klientów na łamach Serwisu a także za dane i informacje podawane przez Klientów do Serwisu lub do innych Usługobiorców.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego aktualizacji, ulepszenia, konserwacji, modyfikacji bez uprzedniego uprzedzenia o tym Usługobiorców.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu spowodowanych awarią serwisu, dysfunkcja sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej lub zdarzeń losowych.
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×